ناله مرغ اسیر


ناله مرغ اسیر این همه بــهر وطــــن اســـت/
مـسلک مرغ گرفتار قفس ، همچو من است/
هـــمت از بــــاد ســــحر مــی طلبم گـر ببــرد/
خــبر از من به رفیقی که به طرف چمن است/
فـکری ، ای همـوطنان در ره آزادی خــویش/
بـنمایید که هــــرکــس نکند مـثل من است/
خـــــــــــــانه ای کاو شود از دست اجـــــانب آباد/
زاشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است/
جــــامه ای کاو نشود غرق به خون بهر وطن/
بـــدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است/
آن کسی را که در این ملک سلـــــیمان کردیم/
مـــــلت امــــــــروز یقین کرد که او اهرمـن است/
همه اشراف به وصلت خوش همچون خسرو/
رنجبـــــر در غم هجران تو چون کوهـکن است/

Be Sociable, Share!

دیدگاهتان را بنویسید