صفحه 1
استاندارد

نکات مهم زبان بدن در مذاکره

  صرفاً بخش کوچکی از ارتباط غیرکلامی است و این دو کلمه را نمی‌توان همیشه به جای یکدیگر به کار برد:
سکوت کردن یک پیام غیرکلامی است.

دیر رفتن به یک جلسه، یک پیام غیرکلامی است.

انتخاب نحوه بسته بندی هدیه‌ی تولد، می‌تواند یک پیام غیرکلامی باشد.

اما زبان بدن، صرفاً بخشی از ارتباط غیرکلامی است که ما با استفاده از اعضای بدن و چهره‌ی خود، ارسال و یا دریافت می‌کنیم.

قبل از شروع بحث، لازم است یک نکته مهم را خاطرنشان کنیم.

زبان بدن و علائم غیرکلامی، سه کارکرد ادامه مطلب ←