صفحه 1
استاندارد

بادبزن جگر ما

آقا حال می کنم وقتی حال و روز این بی بصیرت هارو می بینم. البته صاحبان بصیرت دیروز و ….
تا دیروز ما به جرم بی بصیرتی مورد انتقاد و فحش بودیم، حالا نه تنها که بی بصیرت نیستیم، بلکه کلی فهمیده شدیم.
تمام آنچه که ۲سال پیش ما و رهبران ۲جنبش سبز و تغییر فریاد می کردن حالا داره رو میشه. همه اونچیزی که دیروز شده بود شایعات منتشر شده ز طرف ما ، حالا اخبار خودشونه.
آقایون از حرص قدرت دارن یقه همدیگرو جر میدن، همدیگر و نصیحت می کنن و حتی  ک..لخت همدیگرو  به همدیگه یادآوری می کنن.
اینه که تو ۲ماه اخیر : -کشور۱۰روز بی رئیس جمهور میشه  -کشور دوباره به دست استکبار جهانی ناآرام می شه. -بازهم دشمان شاد می شیم  -باز هم فتنه شروع می شه. اما همه اینها اینبار از درون. از قلب بنیادگرایی و اصولگرایی.

تیم محمود دستگیر می شن.  سایتاشون فیلتر میشه. سردبیراشون گم می شن. آخونداشون فاسد می شن. مجلس دعا و عزاداریشون هم می شه عرض اندام دوطرف به همدیگه.

آقا هرچی جلوتر می رن، اخبارش میشه بادبزن دلم ما…..