صفحه 1
استاندارد

بودجه های پروژه های  عمرانی به کجا می رود؟

 نزدیک به ٢سال گذشته در کنار تمام پروژه ها، درگیری اصلی گروه کاری پرمان اتمام و تحویل پروژه رستوران هویزه بوده.پروژه ای که قرار بود ۵ ماهه به اتمام برسه، اما به علت عدم توانایی کارفرما در ارایه نقشه و ابلاغ و به طور شفاف ، نبود سواد فنی، بعد از گذشت ٢۵ ماه هنوز ۶ ماه دیگر در بهترین حالت ادامه خواهد داشت.

این پروژه بکبار بعد از گذشت ٩ ماه از شروع افتتاح شد اما به علت پسندیده نشدن از طرف مسؤولین دوباره دستهوش تغییرات و تخریبات فراوانی شد.

نکته ای که تجربه شخصی من بوده صرف هزینه های گزاف ٢٠٠ درصدی نسبت به براورد اولیه و افزودنه شدن هزینه ساخت تا ٢برابر با توجیه سلیقه امری غریب و دور از انتظار بود. اینکه به جای بررسی های اولیه پول بیت المال تا ٢ برابر به علت عدم توانایی فنی و بروکراسی اداری سازمان های دولتی و شبه دولتی ، دور ریخته می شود.

مدت زمانی که مجموعه ما برای این پروژه گذاشت بیشتر از بار مالی و اعتباری ، هزینه های روانی و زمانی بوده است که دیگر رمق و انگیزه ای و البته اعتمادی برایمان باقی نگذاشته است.

خدا کند که در این کشور اول تخصص و بعد تعهد حاکم گردد….