صفحه 1
استاندارد

این روحانیون ناراحت

کاش این روحانیون و طلاب در حمایت از کشتارو ارعاب پیوسته مردم خودمان هم بلد بودند تا راهپیمایی کنند. کاش می دانستند که وحدتی اگر قرار باشد بین مردم و روحانیون برقرار بماند و مشروعیتی برای آنها ، باید به خواسته ها و درگیری های مردم با نیروهای امنیتی توجه نشان بدهند و فقط زمانی که تصاویری از مردم دیگران زیر مشت و لگد می بینند نباید دچار نگرانی های جانگداز شوند.
همین تصاویر و همین شرایط برای ایرانیان و مسلمانان در همین مرز و بوم و حکومت اسلامی وجود داشت و دارد اما کشا ذره ای آنها هم دیده شوند.