صفحه 1
استاندارد

درد و رنجنامه های نوروزی

رنج نامه هایی که در نوروز از صدا و سیمای ما(رسانه میلی) پخش شد واقعا مترادف با شان و شخصیت و وضعیت هر روز ماست. همان که هر روز رئیس جمهورمان از آن به غرور ملی و اقتصادی و شادمانی ملی یاد می کند.

سیاسیون ما حق دارند مدام به فکر قانون های بازدارندگی ماهمواره باشند. چون در این صدا و سیمای غم افزا دیگر قدرتی برای رقابت با شبکه های قدرتمندی مثل «من و تو» است.